Hart IO Modules

قابليتهای HART

با توجه به قابليتهاي موجود در استاندارد foundation Field Bus و با توجه به كاربرد چشمگير تجهيزات HART در پروژه‌هاي صنعتي ، جهت ارتباط بین سیستم کنترلر MAPCS و تجهیزات HART در نرم افزارasset management قابليت ارتباط با تجهيزات هارت در ماژولهاي ورودي و خروجي و ماژول پردازنده تعبيه شده است. اين سيستم منطبق با استاندارد HART6 طراحي و اجرا گرديده است.